Ukázali sme si veľké mestá a ich hustotu obyvateľov, a aj menšie mestečko, no sú tieto dáta využiteľné aj pri obciach? Ako príklad sme si vybrali obec Borský Mikuláš (Búre). Borský Mikuláš nie je síce Barcelona s 53 199 obyvateľmi na jednom kilometri štvorcovom, ale aj tu nám hustota zaľudnenia môže pomôcť pri nastavení lokálnych politík. Veď čítajte a posúďte sami, či by ste našli uplatnenie.

Borský Mikuláš je väčšia obec nachádzajúca sa na Záhorí, ktorá sa skladá z dvoch častí obcí Borský Mikuláš a Borský Peter, resp. troch základných sídelných jednotiek. V roku 2011 sa skladala z 1 265 obývaných domov a z 1 302 obývaných bytov. Z nich väčšina 1 255 bola v rodinných domoch. Tieto byty obývalo 1 388 hospodáriacich domácností. 

K 31.12.2017 mal Borský Mikuláš 3 994 trvalo bývajúcich obyvateľov (1 978 mužov a 2 016 žien). V roku 2017 sa narodilo 51 detí a zomrelo 38 ľudí, ktorí mali trvalý pobyt v obci. Na trvalý pobyt sa prisťahovalo 70 ľudí a odsťahovalo 49 ľudí, teda ide o obec s pozitívnym migračným saldom. Hustota obyvateľov bola 79,57 ľudí na kilometer štvorcový. 

Hustota obyvateľov ako jeden z primárnych socio-ekonomických ukazovateľov je zaujímavá napr. pre priestorové plánovanie, lokalizáciu záujmových objektov, vymedzenie spádových oblastí, hodnotenie rizík pre obyvateľstvo a pod. Z tohto dôvodu už pred 4 rokmi Štatistický úrad SR spracoval – agregoval – do štvorcovej kilometrovej siete vybrané údaje z cenzu 2011. Táto sieť štvorcov pokrýva celé územie Slovenskej republiky, a teda aj územie obce Borský Mikuláš. 

Ak by sme v rámci Borského Mikuláša hľadali štvorec s najvyšším počtom sčítaných obyvateľov, tak by sme ho mali hľadať skôr v Petri ako v Mikuláši, resp. základná sídelná jednotka Borský Peter. Tvorí ho napr. ulica Družstevná, Detvianska, Na rybníčkoch či Na dereši.

Obrázok 1: Vybraná časť obce Borský Mikuláš s 1 209 sčítanými obyvateľmi

V štvorci sa sčítalo 1 209 obyvateľov, z toho 621 žien a 588 mužov. Väčšina, 71,9 % z nich, bola v ekonomicky aktívnom veku. Počet 0 až 14-ročných bol o 44 osôb vyšší než počet 65-ročných a starších, teda index starnutia v tomto štvorci bol 77,1. 

Polovica obyvateľov štvorca, 610, bola ekonomicky aktívna, t. j. ich ekonomická aktivita bola pracujúci, pracujúci dôchodca, nezamestnaný alebo osoba na materskej dovolenke. Z ekonomicky aktívnych, 486 bolo priamo pracujúcich (a pracujúcich dôchodcov). 

Len necelých 7 % (6,5 %) zo všetkých obyvateľov týchto husto obývaných štvorcov mala vysokoškolské vzdelanie. 

Druhý najľudnatejší borskomikulášsky štvorec je takmer rovnomerne na území častí obcí Borského Mikuláša a aj Borského Petra. Pre lepšiu orientáciu, sú to napr. ulice Na barine, Záhorácka, Školská či Na výhone alebo V ohrade.

Obrázok 2: Vybraná časť obce Borský Mikuláš s 986 sčítanými obyvateľmi

V tomto štvorci sa sčítalo 986 obyvateľov, čo je o 223 menej ako v najhustejšie obývanom. Aj v tomto štvorci sa sčítalo viac žien (499) ako mužov (487). Pomer generácie prarodičov a generácie detí (index starnutia) u žien bol 147,3, čo znamená, že v roku 2011 pripadlo na 100 dievčat vo veku 0 až 14 rokov viac ako 147 žien vo veku 65 rokov a viac. U mužov bol index starnutia 69,4. Len v tomto štvorci bolo viac ľudí v poproduktívnom ako predproduktívnom veku. 

Zo všetkých obyvateľov bolo 52,3 % ekonomicky aktívnych a 40,9 % pracujúcich alebo pracujúcich dôchodcov. Je to približne rovnaký podiel ako pri prvom predstavovanom štvorci. O niečo viac ako v prvom štvorci je tu podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. Takýchto obyvateľov s ukončeným prvým, druhým alebo tretím stupňom vzdelania je 8,1 % zo všetkých obyvateľov štvorca.

V prípade tretieho hustotou najpočetnejšieho borskomikulášskeho štvorca môžeme konštatovať, že ani najmenšou časťou nezasahuje do inej časti obce či základnej sídelnej jednotky a je celý na území časti obce Borský Mikuláš. Tvoria ho najmä ulice Bratislavská, U sv. Jána, Smuha či Habánska.

Obrázok 3: Vybraná časť obce Borský Mikuláš so 780 sčítanými obyvateľmi

Celkovo sa v tomto štvorci sčítalo 780 ľudí, resp. 52,8 % žien a 47,2 % mužov. Z nich bolo 114 v predproduktívnom veku, 582 v produktívnom a 84 v poproduktívnom veku. Index starnutia vo štvorci bol 73,7 a index ekonomického zaťaženia bol 34 (na 100 osôb v produktívnom veku pripadá 34 osôb v predproduktívnom a poproduktívnom veku). 

Tieto údaje sú aktuálne k 21.5.2011, teda k rozhodujúcemu okamihu sčítania. No podľa nás, obce disponujú potrebnými a hlavne aktuálnymi vstupnými dátami, z ktorých je možné takéto dáta pripraviť. Na spracovanie týchto dát postačujú voľné a open source systémy.

A ak by ste nevedeli kde dáta nájsť či postup, tak sa na nás obráťte, radi (v rámci našich možností) poradíme s takýmto alebo podobným spracovaním. Stačí nám len napísať. 🙂 

Zdrojom údajov boli dáta zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, konkrétne spracované údaje o odhade počtu a základných štruktúrach obyvateľov v rastri 1 km x 1 km na základe ich miesta sčítania. Pre Slovenskú republiku boli agregované dáta do datasetu Grid_ETRS89_LAEA_SK_1K. Tieto dáta (ale aj mnohé iné) sú dostupné na web stránke Štatistického úradu SR alebo na web stránke Eurostatu.