V rámci štandardných štatistík o meste Pezinok môžeme nájsť, že sa v ňom v roku 2017 uskutočnilo 164 sobášov a 59 rozvodov, narodilo 308 detí a zomrelo 170 osôb, či prisťahovalo na trvalý pobyt 692 osôb a 602 osôb sa odsťahovalo. No my sa v rámci týchto pár riadkov pozrieme na podrobnejšie umiestnenie obyvateľov v priestore, konkrétne na ich sčítanie sa v roku 2011 v rámci vytvorenej kilometrovej sieti. Takto sa dozvieme nielen, kde je najvyššia koncentrácia obyvateľov, ale aj niečo o nich napr. ich vekové zloženie alebo ekonomickú aktivitu.

Pezinok je okresné mesto na západe Slovenska známe predovšetkým produkciou kvalitných a chutných vín. Jeho relatívna blízkosť k hlavnému mestu mu predurčuje, že jeho migračné saldo je v kladných číslach. Aj preto len za posledných desať rokov stúpol počet obyvateľov tohto mestečka o takmer tisíc osôb, až na súčasných takmer 23 000 ľudí (k 31.12.2017 mal 22 861 trvalo bývajúcich obyvateľov).S rozlohou necelých 73 km2 a hustotou osídlenia 314,2 obyvateľov na kilometer štvorcový patrí Pezinok medzi hustejšie obývané územia Slovenska. 

Keďže hustota je jedna zo základných socioe-konomických premenných a poznanie jej priestorovej diferenciácie je potrebné pre mnohé oblasti ľudskej činnosti (priestorové plánovanie lokalizácia záujmových objektov, vymedzenie spádových oblastí, hodnotenie rizík pre obyvateľstvo a pod.), tak už pred časom Štatistický úrad SR vytvoril rastrovú databázu hustoty obyvateľstva s využitím dátovej sady sietí. Do tejto siete boli agregované údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.Táto sieť štvorcov pokrýva celé územie Slovenskej republiky a teda aj územie mesta Pezinok. 

Ak by sme v rámci Pezinka hľadali najľudnatejší štvorec, tak sa nachádza v mestskej časti Pezinok, konkrétnejšie zasahuje do základných sídelných jednotiek ako Pezinok – stred, Pezinok – sever, Pezinok – západ, Pezinok – východ a pod. Pre lepšiu orientáciu sú to napr. ulice Zámocká, Rázusova, Suvorovova či Svätoplukova. 

V predmetnom štvorci sa sčítalo 5 135 obyvateľov, čo je takmer o 500 ľudí viac ako v druhom najpočetnejšom. Z toho bolo 2635 žien a 2500 mužov. Z hľadiska veku týchto obyvateľov ide o pomerne mladšie ročníky, kedy len 443 osôb je 65 ročných a starších. Naproti tomu ho obýva 734 detí do 15 rokov a 3 958 osôb v produktívnom veku.

Obrázok 1: Vybraná časť mesta Pezinok s 5 135 sčítanými obyvateľmi

Zo všetkých osôb je 2 906 ekonomicky aktívnych a z nich 2 492 pracujúcich alebo pracujúcich dôchodcov. Viac ako jedna pätina obyvateľov štvorca (21,7 %) má ukončené vysokoškolské vzdelanie. 

Druhý najhustejšie obývaný štvorec s 4 651 obyvateľmi je hneď vedľa tohto prvého. Jeho plocha zasahuje do základných sídelných jednotiek Pezinok – západ a Pezinok – stred a čiastočne aj do Pezinok – východ a Mahulianka I. Pre lepšiu orientáciu sú to napr. ulice Holubyho, Kollárova, Hrnčiarska či Farská. 

Zo všetkých obyvateľov je 53,7 % žien a 46,3 % mužov. Oproti susednému štvorcu je v tomto viac osôb v poproduktívnom veku (854) ako v predproduktívnom (705) a teda na 100 detí pripadá 121 seniorov. O 10 percentuálnych bodov je tu viac osôb ekonomicky neaktívnych ako ekonomicky aktívnych. No 83,8 % z ekonomicky aktívnych pracuje. 

Najvyššie dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie malo 1 047 osôb, čo predstavuje 22,5 % zo všetkých sčítaných obyvateľov v štvorci.

Obrázok 2: Vybraná časť mesta Pezinok s 4 651 sčítanými obyvateľmi

Ako sme už aj skôr uviedli, tak tieto, no aj mnohé iné informácie sú voľne dostupné pre širokú verejnosť, no aj pre rôznych odborníkov (analytikov, sociológov, demografov, demogeografov či územných plánovačov) a politikov na lokálnej aj národnej úrovni. Ich zapracovanie do plánov, návrhov či analýz by sa podľa nás mohlo stať samozrejmosťou. 

Ak by sa zdalo, že ide o údaje staršieho charakteru, tak myslíme, že jednotlivé obcedisponujú potrebnými vstupnými dátami, z ktorých s menšou snahou a vôľou je možné takéto dáta pripraviť aj s aktuálnym dátumom. Na ich prípravu a spracovanie plne postačia voľné a opensource systémy.

A ak by ste nevedeli kde dáta nájsť či postup, tak sa na nás obráťte, radi (v rámci našich možností) poradíme s takýmto alebo podobným spracovaním. Stačí nám len napísať :). 

Zdrojom údajov boli dáta zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, konkrétne spracované údaje o odhade počtu a základných štruktúrach obyvateľov v rastri 1 km x 1 km na základe ich miesta sčítania. Pre Slovenskú republiku boli agregované dáta do datasetu Grid_ETRS89_LAEA_SK_1K. Tieto dáta (ale aj mnohé iné) sú dostupné na web stránke Štatistického úradu SR alebo na web stránke Eurostatu.