O občianskom združení

O členoch

Občianske združenie Klebedata vzniklo 27.12.2018 z iniciatívy zakladúcich členov – Pavol Škápik, Viktor Robert Bederka a Lukáš Jurena. Na prvej – zakladajúcej schôdzi bol do radov po jednohlasnom súhlase zakladajúcich členov prijatý Tibor Jedinák.

Členovia občianskeho združenia Klebedata pracovali alebo súčasne pracujú vo verejnom sektore zväčša oblasti zberu a spracovania dát, analytiky a automatizácie spracovania údajov, zavádzania dátovej politiky, behaviorálnych inovácií čí legislatívy.

Hlavnou motiváciou Klebedát je popularizácia dát a podnecovanie k ich využívaniu v rámci štátnej správy a samosprávy na princípoch data driven politík s ohľadom na legislatívne prostredie neinvazívnou formou a dostupnými prostriedkami. Okrem iného popularizácia voľne dostupných údajov v podmienkach SR ako aj zahraničných open data portálov širokej aj odbornej verejnosti. Možností spracovania údajov, voľne dostupných údajov známymi, či menej známymi prostriedkami, ktoré sú voľne k dispozícií.

Obsah článkov a blogov sa opiera o skúsenosti, znalosti a názory výhradne členov občianskeho združenia. Činnosť občianskeho združenia sa zakladá na morálnych princípoch a odbornosti.